Kolejna zmiana przepisów delegowania we Francji!
12 marzec 2019
Po przegłosowaniu przez PE niekorzystnej dyrektywy dla firm delegujących pracownikow z Polski (dyrektywa 2018/957 z 28.06.2018), która ma być wdrożona przez Państwa UE najpóźniej w lipcu 2020 r., Francja podczas przyjęcia ustawy zwanej „Przyszłość zawodowa/ Avenir Professionel” złożyła poprawkę zmierzającą do wdrożenia założeń dyrektywy trybem ordynacji, czyli szybkim, w marcu 2019 r.

W związku z powyższym, ustawodawstwo francuskie przewiduje 4 zasadnicze zmiany do obecnych przepisów na temat transgranicznego delegowania do Francji:
  • rozszerzenie tzw. „ twardego trzonu” praw pracowniczych dla pracowników delegowanych.
Mimo, że pracownik delegowany nie traci stosunku podlegania z jego rodzimym pracodawcą, podczas okresu delegowania podlega on bezwględnie podstawowym przepisom francuskiego prawa pracy. Chodzi konkretnie o :
  • maksymalny czas pracy oraz minimalne okresy wypoczynkowe i urlopy
  • minimalne wynagrodzenie ustawowe ( lub w sektorze budowlanym wynagrodzenie wynikające z układu zbiorowego) oraz wypłaty za godziny nadliczbowe
  • bezpieczeństwo i higiena pracy
  • warunki użyczania pracowników przez agencję pracy tymczasowej
  • zabezpieczenie kobiet w ciąży oraz niepełnoletnich pracowników
  • równość traktowania kobiet i mężczyzn oraz zakaz dyskryminacji w pracy
Nowe przepisy dotyczą:
  • a) wynagrodzenia: pracownik delegowany nie będzie już mógł jedynie być płacony na podstawie minimalnego ustawowego SMIC ( obecnie w 2019r. 10,03 euro za godzinę) lecz wynagrodzenie podczas delegowania będzie musiało zawierać wszystkie składniki jakie są przewidziane w ustawodawstwie francuskiù, w szczególności w układach branżowych i sektorowych dotyczące premii, dodatków itp, o ile mają one zastosowanie szerokie i ogólne do danej branży – Rząd francuski zobowiązał się opublikować na stronach Ministerstwa przepisy układowe dotyczące składników wynagrodzenia aby zapewnić przejżystość i dostęp do tych informacji.
  • b) godnych warunków kwaterowania pracowników delegowanych
  • c) przydzielenie lub zwrot kosztów pracownikowi na pokrycie wydatków za podróż, kwaterowanie i wyżywienie gdy są oddelegowani na inne miejsce pracy niż to w którym zazwyczaj pracują, np. gdy pracownik jest wysyłany na inny plan usługi podczas pobytu we Francji. Wówczas koszty wygenerowane takim przemieszczeniem podlegają zasadom Państwa przyjmującego.
  • d) jeżeli chodzi o pracowników ATP, ustawa przewiduje równość traktowania pracowników agencji zagranicznych z pracownikami lokalnymi. Należy przypomnieć iż od 2016 r., dyrektywa o pracy najemnej z 2008 r. ma już przewagę we Francji i równość w traktowaniu obowiązuje od 3 lat. Nowość polega na tym, iż firma użytkownik ma obowiązek powiadomić na piśmie agencję użyczającą pracowników zza granicy o warunkach pracy pracowników delegowanych do Francji.
  • e) najbardziej niekorzystny przepis stanowi organiczenie okresu delegowania: zgodnie z nowelizowaną dyrektywą, okres delegowania nie może przekroczyć 12 miesięcy ( w wyjątkowych przypadkach za zezwoleniem do 18 miesięcy) okres po którym pracownicy stają się w pełni objęci ustawodawstwem Państwa przyjmującego, czyli prawa pracy francuskiego, łącznie z przynależeniem do urzędu społecznego francuskiego do którego należy odprowadzać składki.


Przepisy te wejdą w życie 30 lipca 2020r. Niemniej polskie firmy winny się już przygotować do ważnych zmian jakie je czekają. Otóż Francja jeszcze bardziej zaostrzyła kary i grzywny, które, przypominamy, mogą być egzekwowane w Polsce.