Pułapki francuskiego prawa pracy
07 Sierpień 2012

Francuskie prawo pracy jest prawem bardzo różnorodnym i skomplikowanym, które nieustannie się zmienia i którym należy posługiwać się z zachowaniem należytej ostrożności. Różnorodność przepisów, ich złożony charakter, ciągłe zmiany ustaw i rozporządzeń prawnych oraz orzecznictwa sądów narażają strony stosunku pracy na ryzyko dopuszczenia się błędów i nieprawidłowości. W rzeczywistości kodeks pracy rzadko wystarcza w sporze przed sądem pracy.

Bardzo często konieczne, a wręcz niezbędne jest odniesienie się do licznych aktów regulujących tę dziedzinę prawa, takich jak układy i porozumienia zbiorowe, ale także przepisy prawa europejskiego, a w szczególności dyrektywy i traktaty.

Praktykowanie prawa pracy wymaga znajomości reguł procedury cywilnej, orzecznictwa prawa pracy, umiejętności z zakresu prowadzenia obrony przed sądem oraz doświadczenia w dziedzinie negocjacji.

W dziedzinie stosunków pracy spotykamy się z rozmaitymi problemami, które dotyczą miedzy innymi: spisania umowy i obowiązków stron, wynagrodzenia, czasu pracy, mobilności pracownika, przejęcia pracownika, zakazów konkurencji, poufności, wyłączności, odszkodowania za zerwanie umowy, przywilejów związanych z wykonywaną pracą itp.

Francuskie prawo pracy bardzo dobrze chroni pracowników, co często skłania strony do zawierania ugody w celu uniknięcia sporów. Niemniej jednak takie ugody powinny być negocjowane i zawierane przy pomocy adwokatów w celu zapewnienia poufności oraz zgodności prawnej ugody z obowiązującymi przepisami.

Tworząc umowy o prace i ich aneksy, a także wprowadzając do nich zmiany lub szczególne postanowienia, należy mieć zawsze na uwadze uniknięcie ewentualnych sporów we Francji.

Porady prawne w tej dziedzinie są więc absolutnie wskazane.