Świadczenie usług we Francji
07 Sierpień 2012

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, coraz więcej polskich firm decyduje się na świadczenie usług poza granicami kraju, także we Francji. Działalność taka jest opłacalna, należy jednak być świadomym faktu, iż nieznajomość francuskiego prawa może stać się przyczyną kłopotów.

Przestrzeganie kilku zasad pozwoli jednak na zabezpieczenie swoich interesów podczas świadczenia usług.

 1. Sprawdzenie kontrahenta

  Zanim jeszcze zaczniemy świadczyć usługę na rzecz francuskiego kontrahenta, należy zdobyć informacje na temat jego wypłacalności. Najbardziej wiarygodnym źródłem tych danych jest wyciąg z rejestru spółek handlowych, który można nabyć za niewielką opłatą. Z wyciągu dowiemy się przede wszystkim czy spółka nie jest w upadłości lub w trakcie procedury naprawczej, kto jest jej prezesem, a także zapoznamy się z jej księgowością.

 2. Umowa

  Po sprawdzeniu kontrahenta i podjęciu decyzji o świadczeniu usługi należy pamiętać, iż wszystkie ustalenia powinny być pisemne. Zalecane jest także zachowywanie wszystkich pisemnych dokumentów dotyczących współpracy (wiadomości elektronicznych, faksów, korespondencji…), gdyż w przypadku sporu pisemne dowody ułatwia udowodnienie przed sądem swoich racji. Należy zaznaczyć, iż we Francji nie ma zasady przesłuchiwania świadków.

 3. Formalności przed oddelegowaniem

  Firma oddelegowująca powinna mieć znaczącą działalność w Polsce jeżeli zamierza regularnie oddelegowywać pracowników zagranice, do krajów UE.

  Jednym z wymagań wobec pracodawcy do spełnienia przed wyjazdem jest uzyskanie certyfikatu A1 dla pracowników. Pracodawca musi także sporządzić aneksy do umów uwzględniające niektóre przepisy prawa francuskiego obowiązkowe podczas oddelegowania. Ponadto pracodawca ma obowiązek zgłosić oddelegowanie do francuskiej Inspekcji Pracy właściwej dla miejsca pracy podczas oddelegowania.

  Pracodawca ma również obowiązek zabezpieczyć oraz pokryć koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania pracowników podczas oddelegowania.

  W przypadku prac budowlanych pracownicy muszą przejść szkolenie BHP.

 4. Delegowanie pracowników

  Podczas oddelegowania pracownicy są odpowiedzialni przed polskim pracodawcą lub jego pełnomocnikiem, a nie przed klientem zagranicznym.

  Pracownicy muszą być traktowani na równi z pracownikami kraju oddelegowania. Pracodawca jest zobowiązany przestrzegać niektórych przepisów kraju oddelegowania, jak np. te dotyczące minimalnego wynagrodzenie, godzin pracy czy urlopu. W sytuacji kiedy pracodawca nie przestrzega tych przepisów, naraża się na postępowanie karne w kraju oddelegowania.

 5. Zabezpieczenia

  W przypadku jakichkolwiek problemów we współpracy z francuskim kontrahentem, należy działać szybko w celu odzyskania wierzytelności: zwłoka może doprowadzić do sytuacji, w której odzyskanie należności stanie się praktycznie niemożliwe (np. dłużnik znajdzie się w upadłości lub będzie w trakcie procedury naprawczej, lub też spółka zostanie zlikwidowana i wykreślona z rejestru spółek handlowych).

  Zaleca się porady prawne w celu zabezpieczenia swoich praw. Podjęcie kroków zapobiegawczych jest niezbędne zanim firma zerwie umowę i pracownik powróci do kraju.