Zagadnienia prawa przewozowego we Francji i w UE
08 Sierpień 2012
Niektóre kraje narzucają limity dotyczące przewozów z Polski na kraje wschodnie, dla pojazdów przekraczających 3,5 tony.

Często więc, przedsiębiorstwa przewozowe polskie szukają rozwiązań przy których nie ma tak drastycznych limitów na uzyskanie CEMT.

Warunki założenia firmy transportowej we Francji są uregulowane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, a także dekretem nr 99-752 z dnia 30 sierpnia 1999 oraz rozporządzeniem z dnia 28 grudnia 2011.

W świetle powyższych przepisów prawnych, warunki otwarcia firmy przewozowej we Francji są następujące:

Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną – zarządzającego – która w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza działalnością przewozową tego przedsiębiorstwa. Osoba zarządzająca musi posiadać miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej oraz legitymować sie certyfikatem kompetencji zawodowych, wydawanym przez lokalną władzę, we Francji przez Prefekta regionu (w przypadku Polski, wojewoda) na podstawie egzaminu, lub jeśli wykaże, że wykonywał ten zawód przez 10 lat przed 4 grudnia 2009. Certyfikat kompetencji zawodowych wydany w jakimkolwiek państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z Rozporządzeniem nr 1071/2009 z 21 października 2009 jest uznawany we Francji za wystarczający dowód zdolności do wykonywania zawodu przewoźnika.

Oprócz tego, przedsiębiorstwo przewozowe musi posiadać siedzibę oraz faktycznie prowadzić działalność na terenie jednego z państw Unii Europejskiej; powinno ono też dysponować odpowiednim kapitałem własnym oraz rezerwami lub gwarancjami finansowymi.

Ponadto, przedsiębiorstwo winno dysponować odpowiednim zezwoleniem na wykonywanie działalności przewoźnika drogowego towarowego, uzyskanym od Prefekta regionu (wojewody), w którym ma ono swoją siedzibę lub, w przypadku przedsiębiorstwa nie posiadającego siedziby we Francji, prefekta regionu w którym znajduje sie główny zakład przedsiębiorstwa.

Otrzymanie takiego zezwolenia uprawnia przewoźnika do wpisu do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorstw transportu drogowego, od którego zależy wydanie europejskiej licencji przewozowej dla pojazdów które przekraczają 3,5 tony.

Licencja jest wydawana w terminie 3 miesięcy od złożenia kompletu niezbędnych dokumentów w biurze prefekta. Ten termin może zostać przedłużony o 1 miesiąc w przypadku brakujących dokumentów do wniosku. Licencja jest wydawana na okres 10 lat, jest ona odnawialna, nie może być jednak przekazana innej osobie. Dla każdego pojazdu przedsiębiorstwa wydawana jest oddzielna numerowana kopia licencji, poświadczona za zgodność z oryginałem.

W celu wykonywania przewozu drogowego towarów dozwolone jest posługiwanie się następującymi pojazdami :

  • pojazdami zarejestrowanymi w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oddanymi w wynajem, z kierowcą lub bez, przedsiębiorstwu zarejestrowanemu w tym samym państwie,
  • pojazdami zarejestrowanymi w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oddanymi w wynajem bez kierowcy przedsiębiorstwu zarejestrowanemu w innym państwie.
Nie ma natomiast możliwości pożyczania pojazdów miedzy państwami, czyli posługiwać się pojazdami zarejestrowanymi w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oddanymi w wynajem z kierowcą, przedsiębiorstwu zarejestrowanemu w innym państwie. Takie rozwiązanie nie jest zgodne z prawem.

Powyżej opisane zasady dotyczą europejskiej licencji przewozowej, która jest ważna wyłącznie w krajach Unii Europejskiej.

Natomiast, jeśli chodzi o przewozy do innych krajów europejskich, konieczne jest uzyskanie zezwolenia CEMT.

Zezwolenie takie jest wydawane na podstawie zasad ustalonych przez Międzynarodowe Forum Transportu, które powstało z przekształcenia Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu. Do porozumienia CEMT należą zarówno kraje Unii Europejskiej, jak i Rosja, Ukraina oraz Białoruś.

Ilość zezwoleń jest ograniczana w postaci rocznych kontyngentów dla poszczególnych państw, ustalanych każdego roku przez CEMT. Wysokość kontyngentu zależy od rodzaju zezwolenia. Istnieją trzy rodzaje zezwoleń: EURO III, EURO IV i EURO V. Rodzaj wydanego zezwolenia zależy od spełniania przez pojazd określonych norm technicznych dotyczących m.in. poziomu emisji hałasu, zanieczyszczeń oraz poziomu bezpieczeństwa pojazdu.

Zezwolenia są wydawane na okres jednego roku (od 1 stycznia do 31 grudnia, zezwolenia zielone) lub na okres 30 dni (zezwolenia żółte). We Francji wydawaniem pozwoleń CEMT zajmują sie regionalne urzędy do spraw wyposażenia (Directions Régionales d’Equipement, czyli DRE), działające przy biurze Prefekta regionu. Ubiegać się o zezwolenie mogą przewoźnicy zarejestrowani w krajowym rejestrze przedsiębiorstw transportu drogowego, którzy posiadają europejską licencję przewozową. Wnioski składa się do regionalnego urzędu do spraw wyposażenia właściwego dla siedziby przedsiębiorstwa.

Zezwolenie CEMT umożliwia wykonanie jednorazowo maksymalnie do 3 przewozów międzynarodowych (nie wliczając w to przewozów bez załadunku, dojazdu ani powrotu do kraju). Po wyczerpaniu liczby trzech przewozów pojazd musi wrócić do kraju siedziby przewoźnika przed podjęciem następnego przewozu międzynarodowego.

Kancelaria jest w stanie podjąć się założenia firmy przewozowej we Francji oraz pomóc w uzyskaniu wszystkich niezbędnych licencji i zezwoleń na Unię Europejską oraz na inne kraje.

Marie ABADIE HSG Avocats